maskmask

Jak czytać projekty wykonawcze instalacji sanitarnych?

Odczytywanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych może sprawiać trudności osobie niespecjalizującej się w inżynierii. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje znajdują się w tego rodzaju dokumentacji.

Odczytywanie projektów instalacji sanitarnych

  • Opis techniczny

W opisie technicznym instalacji znajdziemy przede wszystkim zakres opracowania, w którym zawarto informacje dotyczące projektu. Ponadto obejmuje on również podstawę oraz cel opracowania, opis stanu istniejącego, opis wyposażenia sanitarnego budynku oraz wytyczne dotyczące montażu rur. Oprócz tego część opisowa zawiera wyniki testów szczelności, opis prowadzenia pionów i poziomów, charakterystykę wykorzystywanych materiałów, przyłączy, uzbrojenia, średnic oraz sposobu wykonywania połączeń, a także regulacje dotyczące układania i montażu rur. Opis techniczny zazwyczaj zakończony jest informacjami dotyczącymi części rysunkowej i obliczeniowej dokumentacji, a także sposobu izolacji, wymaganych atestów oraz uprawnień osób zajmujących się pracami montażowymi.

  • Część rysunkowa

W tej części projektu znajdziemy rysunki rzutu parteru, piwnic i powtarzalnych kondygnacji, rysunki rozwinięcia instalacji sanitarnej oraz rozwinięcia aksonometrycznego instalacji, a także rysunki przyłącza. Każdemu z nich towarzyszą szczegółowe informacje znajdujące się w tabliczkach rysunkowych. Na podstawie rysunków wykonuje się obliczenia służące wykonaniu tzw. przedmiaru robót, czyli określeniu ilości materiałów potrzebnych do wykonania projektu.

  • Projekt przyłączy

W projekcie przyłączy znajdziemy opis techniczny wraz z obliczeniami, a także plan sytuacyjny na mapie geodezyjnej obejmujący lokalizację obiektu, istniejącą sieć oraz projektowane przyłącza. Oprócz tego zawiera on rzuty najniższych kondygnacji wraz z instalacją ukazujące włączenia przyłączy do sieci zewnętrznej.

  • Załączniki

Załączniki muszą zawierać warunki techniczne związane z dostawą mediów, wypis z księgi wieczystej potwierdzający własność działki lub inny dowód potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, a także opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji wraz z kopią mapy geodezyjnej przedstawiającej projektowane trasy przyłączy. Oprócz tego w załącznikach muszą znaleźć się uzgodnienie z właścicielem obiektu, uzgodnienie z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych (o ile jest wymagane), uzgodnienia wymagane w opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, a także inne uzgodnienia, dokumenty i opinie, których załączenie jest wymagane w myśl przepisów szczegółowych.