maskmask

Jak doprowadzić wodę do działki?

Problematykę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych określa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z prawem, jeżeli istnieje sieć wodociągowo-kanalizacyjna nieruchomość musi zostać do niej przyłączona. Koszty budowy przyłącza wody spoczywają na właścicielu nieruchomości, który wnioskuje o jego wykonanie. Sprawdźmy, jakich formalności należy dopełnić, aby doprowadzić wodę do działki?

Budowa przyłącza wody krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci wodociągowej. Wniosek należy złożyć do miejscowego zakładu kanalizacyjno-wodociągowego, który w przeciągu 30 dni powinien określić warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci. Do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą oraz dokument, potwierdzający prawa własności do nieruchomości. We wniosku należy także określić m.in. orientacyjne zapotrzebowanie na wodę.
  2. Odbierz warunki techniczne wykonania przyłącza wody. Zakład wodociągowy w warunkach technicznych określi między innymi miejsce wykonania przyłącza wody, lokalizację wodomierza i urządzeń pomiarowych oraz rodzaj materiałów, z jakich może zostać wykonana instalacja. Do warunkach zostanie także dołączona umowa, która zostanie zawarta pomiędzy zakładem a inwestorem po zakończeniu prac. Warunki techniczne są ważne przez dwa lata od daty wydania.
  3. Wybierz doświadczonego wykonawcę. Następnym krokiem jest wybór firmy, która wykona projekt przyłącza wody na podstawie uzyskanych warunków technicznych oraz zajmie się kompleksową realizacją zlecenia. Firma wodociągowa musi posiadać uprawnienia do wykonywania projektów sieci i instalacji wodno-sanitarnych. Warto zwrócić uwagę na wykonawców, którzy współpracują z lokalnymi zakładami wodociągowymi. Takie rozwiązanie ułatwi dopełnianie niezbędnych formalności.
  4. Uzgodnij projekt z ZUD. Projekt musi zostać uzgodniony z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. ZUD oceni, czy zaprojektowane przyłącze wody nie wejdzie w kolizję z instalacjami podziemnymi. Uzgodniony projekt jest ważny 3 lata.
  5. Zgłoś rozpoczęcie prac w urzędzie. Budowa przyłącza wody nie wymaga uzyskania pozwolenia, można ją jednak zgłosić do starostwa powiatowego lub urzędu gminy na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Zgłoszenie prac nie będzie konieczne, jeżeli plan przyłącza zostanie wykonany na mapie sytuacyjnej.
  6. Uzyskaj pozwolenie na czasowe zajęcie pasa ruchu. Pozwolenie wydaje zarządca drogi i musi ono uwzględniać kwestie organizacji ruchu w miejscu, w którym będzie budowane przyłącze wody. Jest to szczególnie istotne, jeżeli pod ziemią znajdują się inne instalacje, np. gazowe lub elektryczne.
  7. Poinformuj zakład wodociągowy o zakończeniu prac. Po wykonaniu przyłącza wody, przedstawiciel zakładu wodociągowego dokona przeglądu technicznego instalacji i jej zgodności z warunkami i projektem. W niektórych przypadkach konieczne jest przepłukanie przyłącza i zbadanie wody pod kątem obecności zanieczyszczeń.
  8. Umów się na podłączenie wodomierza. Wodomierz jest własnością zakładu wodociągowego i zostaje założony na jego koszt. Po jego instalacji konieczna będzie inwentaryzacja geodezyjna. Uprawniony geodeta sprawdzi, czy trasa przyłącza jest zgodna z projektem. Po pozytywnym odbiorze technicznym i geodezyjnym wykop może zostać zasypany.
  9. Zawrzyj umowę z zakładem wodociągowym. Proces odbioru technicznego zostanie zakończony sporządzeniem protokołu odbiorczego oraz zawarciem umowy z inwestorem o warunkach dostarczania wody. Pamiętajmy, że inwestor ma obowiązek naprawić infrastrukturę drogową, jeżeli została uszkodzona w trakcie prac.