maskmask

Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym - czy trzeba mieć na nią pozwolenie?

Gaz jest substancją łatwopalną i wybuchową, dlatego aby przebudować instalację gazową w lokalu mieszkalnym niezbędne jest otrzymanie pozwolenia na budowę, a także wcześniejsze sporządzenie projektu instalacji.

Pierwszym etapem przebudowy instalacji jest jej projekt

Zanim fachowcy przystąpią do przebudowy instalacji gazowej, muszą posiadać jej projekt, zawierający warunki techniczne instalacji. Aby go sporządzić projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania instalacji gazowych, przyjedzie na wizję lokalną, w trakcie której zweryfikuje czy pomieszczenie, w którym ma zostać przebudowana instalacja jest odpowiednio duże. Następnie przeliczy średnicę rur gazowych i ustali miejsce ich prowadzenia. Gotowy projekt należy przedstawić spółdzielni, najczęściej Specjaliście Branżowemu ds. Sanitarnych do wglądu i opinii.

Przed przybudową instalacji gazowej uzyskaj pozwolenie na budowę

Mając projekt można zacząć starania o pozwolenie na budowę. Jest to moment, w którym należy uzyskać wszelkie zgody na dokonanie przyłączeń, a także wystąpić o dziennik budowy. Do jakichkolwiek prac przy instalacji można przystąpić dopiero po zgłoszeniu się do nadzoru budowlanego.

Jak przebiega przebudowa instalacji?

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia G-3 „D”. Uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami w zakresie instalacji gazowych musi posiadać również kierownik budowy i wykonawca robót. Nasi fachowcy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, a także bogate doświadczenie. Dopilnują, by praca została wykonana zgodnie z projektem i zadbają to, by wszystkie stosowane materiały oraz urządzenia miały wymagane certyfikaty, poświadczające spełnianie wymogów i norm technicznych. 

Nie zapomnij o przekazaniu protokołu po zakończeniu prac

Przebudowę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym kończy przekazanie administracji protokołu kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych razem z protokołem zbadania szczelności instalacji gazowej. Protokół sporządza mistrz kominiarski. Dopiero te dokumenty potwierdzają możliwość bezpiecznego korzystania z przebudowanej instalacji gazowej; kontroli bowiem poddaje się sposób wykonania instalacji, dobór materiałów oraz sprawdza się, czy posiadają one certyfikaty, dopuszczające ich konkretne zastosowanie.