maskmask

W jakiej odległości od budynku można zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać wykonana zgodnie z określonymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dotyczą one jej położenia względem innych obiektów na działce budowlanej oraz na działkach sąsiednich.

Odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od domu

Wymagania dotyczące położenia przydomowej oczyszczalni ścieków na działce budowlanej regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa ono m.in. minimalne odległości, w jakich poszczególne części składowe oczyszczalni powinny znajdować się względem innych obiektów.

Separatory tłuszczów, neutralizatory ścieków i inne tego typu obiekty powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od drzwi zewnętrznych i otwieralnych okien w pomieszczeniach użytkowanych przez ludzi. Oznacza to, że wymóg ten nie dotyczy np. drzwi garażowych lub prowadzących do innych pomieszczeń nieprzeznaczonych do pobytu ludzi.

Rozporządzenie określa również położenie należącego do przydomowej oczyszczalni ścieków osadnika gnilnego dla zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej oraz przeznaczonej do rekreacji indywidualnej. Jeżeli jego pojemność nie przekracza 10 m3, może zostać umieszczony w odległości co najmniej 5 m od pomieszczeń użytkowanych przez ludzi. Z kolei odległość od granicy drogi lub działki sąsiedniej powinna wynosić nie mniej niż 2 m.

Przepisy określają również położenie osadnika gnilnego odnośnie innego rodzaju zabudowy niż jednorodzinna, rekreacyjna lub do rekreacji indywidualnej. W tym przypadku odległość nie może być mniejsza niż 15 m od pomieszczeń użytkowanych przez ludzi i 7,5 m od granicy drogi, ulicy lub działki sąsiedniej. Także i te reguły dotyczą osadników o pojemności nieprzekraczającej 10 m3.

W przypadku, gdy pojemność osadnika gnilnego przekracza 10 m3, lecz jednocześnie jest mniejsza niż 50 m3, wymagany dystans od okien i drzwi zewnętrznych musi wynosić przynajmniej 30 m, od działki sąsiadującej – 7,5 m, zaś od drogi lub ulicy – 10 m.

Natomiast przepływowy osadnik podziemny przeznaczony do wstępnego oczyszczania ścieków powinien być usytuowany w odległości co najmniej 5 m od domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jest on odpowietrzany poprzez instalację kanalizacyjną wyprowadzoną co najmniej 0,6 m ponad górną krawędzią zewnętrznych drzwi i okien – wtedy może znajdować się w bezpośredniej bliskości budynku.